DEYED - Etkili Okul Projesinin Kapsamı

 

Okulun Durum Tespitinin Yapılması
Okulun Durum Tespiti;
Okul paydaşlarının okuldan beklentileri
Öğrencilerin hazır bulunuşlukları ve hedefleri
Okul çevresi ve velilerin sosyo-ekonomik yapıları
Okulun teknik ve idari durumunun fizibilitesini kapsar.

Durum tespit çalışmaları akademisyenler tarafından yapılır.
Okula özel; anketler, görüşmeler, SWOT analizi v.b. kullanılarak, Okul Durum Tespit Raporu hazırlanır.

 

Okulun Stratejik Planlamasının Yapılması
Durum tespit raporu sonucuna göre okul yönetimi, paydaş temsilcileri ve uzman eğitimci katılımıyla okul STRATEJİK planlama toplantısı yapılır.

 

Bu toplantı sonucuna göre;

Alternatif stratejik planların okul paydaşlarına sunulması
Kabul gören stratejik planın bir yıllık uygulama ve faaliyet planının yapılması
Hazırlanan planın okul paydaşlarının onayına sunulması
Onaylanan planın uygulamaya başlanması çalışmaları yürütülür.

 

Bu kapsamda;
Bir yıllık bir süre içinde, planlar birinci dönem sonunda biçimlendirici değerlendirmeye tabi tutulup ikinci dönem uygulamasına devam edilir.
Dönem sonu uygulama sonuçları okulun tüm paydaş temsilcileri ve uzman eğitimcilerin katılımıyla değerlendirilip yıl sonu raporu hazırlanır.

 

Stratejik planlar, okulun ihtiyaçlarına uygun olarak,  proje kapsamında ki farklı başlıkları kapsayacak şekilde hazırlanır.

 

OKUL EĞİTİM FAALİYETLERİ

 

Öğrencilere Yönelik:
İletişim Seminerleri
Verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri seminerleri
Sınav kaygısı seminerleri
Motivasyon seminerleri
SBS ( Seviye Belirleme Sınavları) bilgilendirme seminerleri
Yaratıcı Drama Etkinlikleri

 

Öğretmenlere Yönelik:
Yapılandırmacı yaklaşım seminerleri
Ölçme ve değerlendirme seminerleri
Program tanıtım seminerleri
Sınıf yönetimi seminerleri
Etkili öğrenme seminerleri
Ders anlatım yöntem ve teknikleri seminerleri
Yaratıcı Drama Etkinlikleri

 

Velilere Yönelik:
İletişim seminerleri
Sınav kaygısı seminerleri
SBS ( Seviye Belirleme Sınavları) bilgilendirme seminerleri
Program tanıtım seminerleri

 

Ulusal Ve Uluslar Arası Projeler
Ulusal ve Uluslar arası düzeyde proje hazırlamada ve sürdürmede temel olarak aşağıdaki konularda destek sağlanacaktır.

Proje hazırlama eğitimi
Proje hazırlama, ortak bulma ve başvuru,
Hazırlık ziyaretleri,
Ortak ülke ağırlama
Ülke ziyaretleri,
Sonuç raporu yazma,
Sonuç materyali hazırlama

 

EĞİTİM KALİTESİNİN ARTMASINA YÖNELİK DİĞER FAALİYETLER

 

Sosyal ve kültürel faaliyetler
Okullarda yürütülen, sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrenci başarısında ve kişisel gelişiminde önemli etkisi olduğu gerçeği ışığında; Derneğimiz söz konusu faaliyetlerin amaca uygun olarak gerçekleştirilmesinde her türlü desteği sağlayacaktır.

 

Okulun Teknik ve Fiziki Alt Yapısına Destek Faaliyetleri
Derneğimiz, Okulun fiziki ve teknik altyapısında ki eksikliklerin giderilmesi ve altyapının güçlendirilmesi için; başta araştırma, koordinasyon ve gerekli malzemenin temini olmak üzere her türlü desteği sağlayacaktır. 

 

Okul geliştirme çalışmalarına (OGE) destek faaliyetleri
Okul geliştirme faaliyetleri kapsamında aşağıda listelenen alanlar dahilinde destek faaliyetlerimiz yürütülür;

SWOT ( Kurumun güçlü, zayıf yönleri ve fırsat ve tehditlerinin belirlenmesi çalışmaları) çalışmalarının uygulama ve raporlandırılması
Okulun Stratejik planını hazırlama
Vizyon belirleme
Misyon belirleme
İlkeleri belirleme
Çalışma gruplarını oluşturma
Yıllık grup çalışma planlarını oluşturma
Okul yıllık çalışma planlarını oluşturma
Biçimlendirici değerlendirme
Sene sonu raporu
İEQM ( en iyi uygulama sertifikası) müracaatları