Sınav DataOfis

Neden sınav yapılıyor

 

Sınavlar dünyanın bir çok ülkesinde güncelliğini korumakta ve sürekli olarak geliştirilmektedir.  Öğrenme ürününün ölçülmesi ve öğretim ve öğrenme arasındaki ilişkinin yordanmasında eğitim bileşenlerine en kısa zamanda bilgi aktarılması bakımından sınavların önemi gün geçtikçe artmaktadır.  Ancak, bu bilgi aktarımı süreci öğrenci başarısının saptanması ile sınırlı olarak düşünülmemeli öğrencinin sınavda gösterdiği başarı nihai başarı ölçütü olarak alınmamalıdır.  Unutulmamalıdır ki sınavlar öğrenme öğretme sürecinde ulaşılması amaçlanan düzeye yönelik olarak süreç içinde bulunan öğretmen, öğrenci, veli için bir dönüt olmakla birlikte genel anlamda eğitim-öğretim sistemini de değerlendirir.  Tüm sistemin değerlendirilmesi için kullanılan en etkin yöntem ise öğrenci başarı düzeyinin saptanması yani sınav yoluyla yapılmaktadır. 

 

Sınav hazırlamak uzmanlık ve deneyim gerektirir

 

Belli sayıdaki sorularının ardışık olarak yazılması ve öğrencilerden bunları belli bir zaman dilimi içinde cevaplamalarının istenmesi başarının ölçülmesi için ne kadar yeterlidir?  Günümüzde sınav hizmeti veren bir çok kişi, kurum ya da kuruluşun göz önünde bulundurması gereken en önemli nokta nitelikli bir sınav hazırlama süreci için yeterli akademik ve teknik alt yapıdır.  Sınav hazırlama sürecinde yerine getirilmesi zorunlu olan aşamaların ve sınav sonuçlarının doğru olarak değerlendirilmesinin önemi her geçen gün artmaktadır.  Dolayısı ile başarılı bir sınav hizmetinin sunulması bir çok uzman ve teknik personelin uyum içinde çalışması ile mümkündür. 

 

DATAOFİS’te izlenen sınav hazırlama ve uygulama süreci

 

Sınav hizmeti veren bir çok kişi, kurum ya da kuruluş olmasına rağmen DATAOFİS izlediği profesyonel yaklaşımla diğerlerinden farklılaşmaktadır.  Öncelikle bünyesinde bulundurduğu danışman alan ve program geliştirme uzmanları öğretim programlarının analizinden sorumlu olarak çalışırlar.

 

Her öğretim kademesinde öğretim programları içinde yer alan üniteler kazanımlar bazında ayrıntılı olarak analiz edilerek sınav haritaları ortaya çıkarılır. 

 

Bu haritalar sonucunda belirtke tabloları oluşturularak öğrenci kazanımlarının hangilerinin ne oranda ve nasıl ölçüleceği verileri ölçme-değerlendirme uzmanları ile ortaklaşa çalışmalar sayesinde tek tek belirlenir. 

 

Hangi tür öğrenme ürünün nasıl bir sınav sorusu ile ölçüleceği konusu üniversitede görev yapan akademik danışmanlarımızın katılımıyla belirlenir.

 

Uygulama sürecine geçilmeden önce pilot bölge okullarında ön uygulamalar yapılarak her bir soru için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılır.  Burada asıl amaç hazırlanan soruların amaca uygun olarak ölçülecek öğrenme ürününü tam ve doğru olarak ölçebilmesi ve yapılacak olan asıl sınav için bilimsel temel oluşturulmasıdır. 

 

Çalışmalar sonucunda uzman gruplar soru setleri üzerinde istatistiksel analiz çalışmaları yaparak merkezi anlamda uygulanacak olan nihai soru setlerini oluştururlar. 

 

Okullarda uygulanan sınavlar OMR (Optik Tarama) sistemi ile değerlendirilerek sınav hazırlama sürecinde yapılan konu yeterliliği doğrultusunda öğrencilere ayrıntılı olacak şekilde karneler hazırlanır.  Ayrıntılı karnelerin temel işlevi öğrencinin sadece belli bir derste göstermiş olduğu başarının ortaya çıkarılmasından çok bir dersi oluşturan konu ve yeterlilik alanları  ile öğrencinin başarısı arasında ders bazından kazanım bazına inilmesi ve gerek öğrenciye gerekse öğretmen ve veliye detaylı bilgi aktarımıdır. 

 

Bu sayede her birey üzerine düşen sorumluluğun derecesi hakkında yeterli bilgiye sahip olacaktır.  Üstün başarı gösterilen ya da başarız olunan yeterlik alanlarının belirlenmesi, öğretmen ve öğrencilerin çalışma sürecinde merkeze alınması gereken unsurlar için dönüt sağlayacaktır.